Smlouva o uživatelském účtu - vzor

SMLOUVA O UŽIVATELSKÉM ÚČTU

Dnešního dne uzavřeli/y

obchodní společnost
OPR-Finance s.r.o.
se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
identifikační číslo: 01381300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205501
zastoupena jednatelem Ivanem Varhaníkem
číslo telefonu: 228 886 969
adresa elektronické pošty: info@everydayplus.cz
číslo bankovního účtu: 2109555201/2700 
(dále jen „Provozovatel“)

jméno a příjmení: 
rodné číslo: 
trvale bytem: 
číslo občanského průkazu: 
číslo mobilního telefonu: 
adresa elektronické pošty: 
číslo bankovního účtu: 
(dále jen „Klient“)

tuto

1. SMLOUVU O UŽIVATELSKÉM ÚČTU

dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Provozovatel a Klient mají v úmyslu v budoucnu po splnění všech podmínek vyžadovaných právními předpisy uzavřít smlouvu o úvěru, kterou se Provozovatel jako úvěrující zaváže, že na požádání Klienta jako úvěrovaného poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a Klient se zaváže poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit Provozovateli poplatky za poskytnutí úvěru a úroky.

1.2. Při uzavírání smlouvy o úvěru a při právním jednání během trvání účinnosti smlouvy o úvěru budou strany využívat uživatelský účet. Tato smlouva upravuje zejména právní vztahy vznikající mezi Provozovatelem a Klientem při založení a užívání uživatelského účtu.

2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

2.1. Klientem podle této smlouvy může být fyzická osoba, starší 18 let, svéprávná, která je občanem České republiky a má místo trvalého pobytu v České republice a která jako Klient uzavřela s Provozovatelem tuto smlouvu.

2.2. Smlouvou o úvěru se pro účely této smlouvy rozumí smlouva o úvěru uzavřená mezi Provozovatelem jako úvěrujícím a Klientem jako úvěrovaným.

2.3. Internetovými stránkami Provozovatele se pro účely této smlouvy rozumí webová stránka Provozovatele umístěná na internetové adrese www.everydayplus.cz.

2.4. Uživatelským účtem se pro účely této smlouvy rozumí prostředí na Internetových stránkách Provozovatele přístupné Klientovi po zadání jeho přístupových údajů, a to Uživatelského jména a Hesla, ze kterého může Klient provádět správu svých údajů a právně jednat vůči Provozovateli.

2.5. Uživatelským jménem a Heslem se pro účely této smlouvy rozumí jedinečné přístupové údaje vyžadované ke zprovoznění Uživatelského účtu a k přístupu Klienta k Uživatelskému účtu a dále k označení Klienta jako subjektu, který právně jednal (označovací funkce), potvrzení skutečnosti, že právní jednání chtěl Klient skutečně učinit a jedná se o projev jeho vlastní vůle (deklarační funkce), a ověření totožnosti Klienta (důkazní funkce). Uživatelské jméno může být tvořeno telefonním číslem klienta. Heslo může být označováno jako PIN (personal identification number - osobní identifikační číslo).

2.6. Bankovním účtem Klienta se pro účely této smlouvy rozumí bankovní účet Klienta vedený peněžním ústavem se sídlem na území České republiky a uvedený v záhlaví této smlouvy a v Uživatelském účtu, ze kterého Klient hradí Odměnu za vytvoření Uživatelského účtu.

2.7. Bankovním účtem Provozovatele se pro účely této smlouvy rozumí bankovní účet Provozovatele uvedený v záhlaví této smlouvy a v Uživatelském účtu (nebo jiný účet, jež bude Provozovatelem pro účely platby oznámen Klientovi), na který Klient hradí Odměnu za vytvoření Uživatelského účtu.

2.8. Telefonním číslem Klienta se pro účely této smlouvy rozumí číslo mobilního telefonu Klienta provozované operátorem na území České republiky uvedené v záhlaví této smlouvy a v Uživatelském účtu; Klient je oprávněn číslo mobilního telefonu v Uživatelském účtu měnit.

2.9. Telefonním číslem Provozovatele se pro účely této smlouvy rozumí číslo telefonu Provozovatele provozované operátorem na území České republiky uvedené v záhlaví této smlouvy a v Uživatelském účtu; Provozovatel je oprávněn číslo telefonu v Uživatelském účtu měnit.

2.10. Adresou elektronické pošty Klienta se pro účely této smlouvy rozumí adresa elektronické pošty Klienta uvedená v záhlaví této smlouvy a v Uživatelském účtu; Klient je oprávněn adresu elektronické pošty v Uživatelském účtu měnit.

2.11. Adresou elektronické pošty Provozovatele se pro účely této smlouvy rozumí adresa elektronické pošty Provozovatele uvedená v záhlaví této smlouvy a v Uživatelském účtu; Provozovatel je oprávněn adresu elektronické pošty v Uživatelském účtu měnit.

2.12. Odměnou za vytvoření Uživatelského účtu se pro účely této smlouvy rozumí jednorázová odměna za vytvoření Uživatelského účtu; úhrada Odměny za vytvoření Uživatelského účtu slouží zejména k potvrzení a ověření údajů Klienta uvedených v Uživatelském účtu. Odměnu za vytvoření Uživatelského účtu nemusí Klient platit v případě stanoveném v čl. 3.9 této smlouvy.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET KLIENTA

3.1. Na základě registrace Klienta provedené na Internetových stránkách Provozovatele může Klient přistupovat do svého Uživatelského účtu.

3.2. Z Uživatelského účtu může Klient provádět správu svých údajů, komunikovat s Provozovatelem a právně jednat.

3.3. Uživatelský účet bude zprovozněn v návaznosti na registraci Klienta na Internetových stránkách Provozovatele (vyplnění požadovaných údajů). K úplnému zprovoznění Uživatelského účtu je vyžadováno:

3.3.1. zadání přístupových údajů, a to Uživatelského jména a Hesla, a dále

3.3.2. uhrazení Odměny za vytvoření Uživatelského účtu způsobem stanoveným v čl. 3.7 této smlouvy či provedení ověření identity Klienta způsobem stanoveným v čl. 3.9 této smlouvy.

3.4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen Uživatelským jménem a Heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti Klientem. Klient není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetími osobami.

3.5. Klient je povinen uvádět údaje o své osobě správně a pravdivě a v případě jejich změn je neprodleně aktualizovat. Změna údajů o Klientovi je vůči Provozovateli účinná jejich změnou v Uživatelském účtu. Údaje uvedené Klientem v Uživatelském účtu jsou Provozovatelem považovány za správné.

3.6. Provozovatel může Klientovi zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Klient poruší své povinnosti z této smlouvy. Klient bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. třetích osob.

3.7. Za vytvoření Uživatelského účtu se Klient zavazuje uhradit Provozovateli odměnu ve výši 1,- Kč. Odměnu za vytvoření Uživatelského účtu je Klient povinen Provozovateli uhradit bezhotovostně výhradně z Bankovního účtu Klienta na Bankovní účet Provozovatele, a to pod variabilním symbolem, který bude Klientovi Provozovatelem sdělen, a s poznámkou, kde uvede své rodné číslo a text „Souhlasim s SUU“. Úhradou Odměny za vytvoření Uživatelského účtu způsobem dle tohoto článku dojde k označení (identifikaci) Klienta, ověření jeho totožnosti a potvrzení skutečnosti, že souhlas s touto Smlouvou o Uživatelském účtu (SUU) je projevem jeho vlastní vůle. K úplnému zprovoznění Uživatelského účtu je Provozovatel oprávněn vyžadovat uzavření této smlouvy v tištěné (listinné) podobě.

3.8. Strany prohlašují, že za právní jednání v písemné formě považují i jednání učiněné prostřednictvím Uživatelského účtu, neboť takové jednání má písemnou formu, je podepsáno elektronicky způsobem dle této smlouvy (uvedením Uživatelského jména a Hesla), je zachycen jeho obsah a určeny jednající osoby.

3.9. Klient není povinen hradit odměnu za vytvoření Uživatelského účtu dle čl. 3.7 této smlouvy v případě, že s jeho souhlasem dojde k označení (identifikaci) Klienta a ověření jeho totožnosti jiným způsobem.

4. TRVÁNÍ A ZMĚNA SMLUVNÍCH VZTAHŮ

4.1. Tato smlouva nabývá účinnosti uzavřením. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva může být vypovězena z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu kteroukoliv ze smluvních stran. Výpovědní lhůta činí jeden (1) měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi druhé straně. Účinnost této smlouvy končí uplynutím výpovědní lhůty. Ukončením účinnosti této smlouvy nebudou dotčeny vztahy vyplývající z již uzavřené Smlouvy o úvěru.

4.2. V případě porušení povinností vyplývajících z této smlouvy jednou smluvní stranou je druhá smluvní strana oprávněna tuto smlouvu z tohoto důvodu vypovědět. V případě výpovědi podle tohoto článku zaniká tato smlouva účinností výpovědi. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně.

4.3. Provozovatel je oprávněn navrhnout Klientovi změnu této smlouvy. Návrh změn a termín účinnosti budou vhodným způsobem v dostatečném časovém předstihu před účinností uveřejněny a Klientovi oznámeny. Provozovatel je povinen zpřístupnit změněné znění této smlouvy v Uživatelském účtu.

4.4. Změnou této smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění této smlouvy.

5. USTANOVENÍ O SPOTŘEBITELSKÝCH SMLOUVÁCH

5.1. Při uzavírání této smlouvy používá Provozovatel výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředek komunikace na dálku“).

5.2. Klient souhlasí s tím, aby Provozovatel začal poskytovat plnění či službu zcela splnil dle této smlouvy ihned po jejím uzavření, tedy před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy dle čl. 5.5 této smlouvy.

5.3. Provozovatel uvádí následující informace: (i) totožnost, telefonní číslo a adresa pro doručování elektronické pošty jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy; (ii) označení služby a popis hlavních vlastností: tato smlouva upravuje zejména právní vztahy vznikající mezi Provozovatelem a Klientem při založení a užívání Uživatelského účtu dle čl. 3 této smlouvy; (iii) cena služby včetně všech daní a poplatků: za vytvoření Uživatelského účtu se Klient zavazuje uhradit Provozovateli odměnu ve výši 1,- Kč. Za provedení změny čísla Bankovního účtu Klienta v Uživatelském účtu se Klient zavazuje uhradit Provozovateli odměnu ve výši 1,- Kč; (iv) způsob platby a způsob plnění: odměnu za vytvoření Uživatelského účtu je Klient povinen Provozovateli uhradit bezhotovostně výhradně z Bankovního účtu Klienta na Bankovní účet Provozovatele, a to pod variabilním symbolem, který bude Klientovi Provozovatelem sdělen, a s poznámkou, kde uvede své rodné číslo a text „Souhlasim s SUU“; (v) náklady na dodání: Provozovatel nevyžaduje žádné náklady za dodání služby; (vi) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv: Provozovatel je zavázán plnit z této smlouvy bez vad. Provozovatel neposkytuje smluvní záruku za jakost plnění. Klient je vadu plnění povinen vytknout Provozovateli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Je-li vada odstranitelná, může se Klient domáhat buď opravy plnění, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni plnění řádně užívat, může Klient buď odstoupit od této smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu; (vii) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou: tato smlouva nabývá účinnosti uzavřením a uzavírá se na dobu neurčitou. Podmínky ukončení závazku jsou uvedeny v čl. 4 této smlouvy.

5.4. Provozovatel dále uvádí následující informace: (i) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty, které poskytují služby prostředků komunikace na dálku a neliší se od základní sazby; (ii) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu: záloha pro uzavření této smlouvy není vyžadována; (iii) v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat: v případě porušení povinností vyplývajících z této smlouvy jednou smluvní stranou je druhá smluvní strana oprávněna tuto smlouvu z tohoto důvodu vypovědět - v případě takové výpovědi zaniká tato smlouva účinností výpovědi s tím, že výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně; (iv) údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc: za vytvoření Uživatelského účtu se Klient zavazuje uhradit Provozovateli odměnu ve výši 1,- Kč. Za provedení změny čísla Bankovního účtu Klienta v Uživatelském účtu se Klient zavazuje uhradit Provozovateli odměnu ve výši 1,- Kč. Klient nehradí žádnou cenu za další zúčtovací období; (v) údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání služby: Provozovatel nevyžaduje žádné náklady za dodání služby, ani žádné dodatečné daně či poplatky; (vi) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru: Klient se může obrátit s konkrétní stížností na Provozovatele, a to písemně na adresu jeho sídla, nebo elektronickou poštou na Adresu elektronické pošty Provozovatele. Stížnost vyřídí některý z pracovníků Provozovatele a Klientovi sdělí stanovisko ke stížnosti, Klient se může dále obrátit zejména na orgán odpovědný za výkon dohledu nebo státního dozoru nad činností Provozovatele (tj. zejména příslušný živnostenský úřad) či na subjekty zabývající se ochranou spotřebitelů.

5.5. Klient má právo odstoupit od této smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření této smlouvy. Provozovatel umožňuje Klientovi odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od této smlouvy, který obsahuje náležitosti stanovené právními předpisy a který je umístěn na Internetových stránkách Provozovatele; přijetí oznámení o odstoupení od této Provozovatel potvrdí Klientovi bez zbytečného odkladu. Odstoupí-li Klient od této smlouvy, nebude Provozovatel požadovat žádnou úhradu nákladů. Odstoupí-li Klient od této smlouvy, vrátí mu Provozovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od této smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Nevyžaduje se, aby Klient uvedl důvod odstoupení, a s právem odstoupit od této smlouvy není spojen žádný postih. Využije-li Klient právo odstoupit od této smlouvy podle tohoto článku, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud Klient v jejím průběhu odešle Provozovateli oznámení, že od této smlouvy odstupuje. Klient však nemá právo odstoupit od této smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření této smlouvy v případě, že služba byla splněna (tj. Uživatelský účet byl vytvořen) před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od této smlouvy; předchozí výslovný souhlas pro poskytnutí služby před uplynutím lhůty pro odstoupení dává Klient Provozovateli v čl. 5.2 této smlouvy.

5.6. Provozovatel dále uvádí následující informace: (i) zda uzavřená smlouva bude u něho uložena a zda k ní umožní spotřebiteli přístup: tato smlouva je Klientovi poskytována ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci a je po svém uzavření Provozovatelem archivována a je Klientovi na jeho požádání přístupná. Klient má právo obdržet kdykoli během trvání této smlouvy na svou žádost text této smlouvy v tištěné podobě, a to po uhrazení nákladů na poskytnutí uvedené smlouvy Provozovateli; (ii) o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít, tuto smlouvu lze uzavřít v českém jazyce a Provozovatel bude komunikovat s Klientem během trvání této smlouvy a poskytovat mu informace v českém jazyce; (iii) o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy: jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření této smlouvy činí Klient prostřednictvím Uživatelského účtu; užitím Uživatelského jména a Hesla a úhradou Odměny za vytvoření Uživatelského účtu pak dochází k označení (identifikaci) Klienta, ověření jeho totožnosti a potvrzení skutečnosti, že souhlasil s touto smlouvou; (iv) o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky: Klient má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před uzavřením této smlouvy; (v) o kodexech chování, které jsou pro podnikatele závazné nebo které dobrovolně dodržuje: Provozovatel není ve vztahu ke Klientovi vázán žádnými kodexy chování.

5.7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z této smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, adresa ústředního inspektorátu Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.coi.cz/ a https://adr.coi.cz/cs. 20.8 Platforma pro řešení sporů on-line se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z této smlouvy v oblasti elektronických komunikací je příslušný Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, 190 00 Praha 9 internetová adresa: http://www.ctu.cz, v rozsahu působnosti stanovené právním předpisem upravujícím elektronické komunikace a poštovní služby.

5.8. Klient prohlašuje, že mu byla poskytnuta nabídka této smlouvy v dostatečném předstihu před jejím uzavřením a měl možnost se seznámit s jejím zněním, stejně tak mu byl poskytnut formulář pro odstoupení dle čl. 5.5 této smlouvy, prostřednictvím Internetových stránek Provozovatele.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN

6.1. Strany prohlašují, že za trvalý nosič dat umožňující archivaci a reprodukci považují i uložení obsahu listiny v Uživatelském účtu ve formátu Portable Document Format (pdf) takovým způsobem, že toto uložení bude umožňovat Klientovi uchování jemu určených informací, jejich využívání a reprodukci v nezměněné podobě nejméně po dobu trvání práv z této smlouvy.

6.2. Provozovatel a Klient jsou oprávněni vzájemně komunikovat a vůči sobě právně jednat i prostřednictvím elektronické pošty Klienta a Provozovatele. Strany smluvily, že zpráva zaslaná z Adresy elektronické pošty Klienta označuje Klienta jako subjekt, který právně jednal, potvrzuje skutečnost, že právní jednání chtěl Klient skutečně učinit a jedná se o projev jeho vlastní vůle, a slouží k ověření totožnosti Klienta; Strany smluvily, že zpráva zaslaná z Adresy elektronické pošty Provozovatele označuje Provozovatele jako subjekt, který právně jednal, potvrzuje skutečnost, že právní jednání chtěl Provozovatel skutečně učinit a jedná se o projev jeho vlastní vůle, a slouží k ověření totožnosti Provozovatele. Strany prohlašují, že za právní jednání v písemné formě považují i úkon učiněný prostřednictvím elektronické pošty z Adresy elektronické pošty Klienta a Adresy elektronické pošty Provozovatele, neboť takové jednání je v písemné formě formu a je zachycen jeho obsah a jednající určena osoba.

6.3. Pro posouzení schopnosti Klienta splácet úvěr a pro rozhodování o uzavření Smlouvy o úvěru je Provozovatel oprávněn vyžadovat od Klienta dodatečné informace a podklady.

6.4. Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících s touto smlouvou a se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na elektronickou adresu Klienta. Klient může svůj souhlas podle předchozí věty odvolat. V případě, že by se Klient domníval, že Provozovatel provádí zasílání obchodních sdělení v rozporu se zákonem, může požádat Provozovatele o vysvětlení a dále požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav. Je-li žádost Klienta podle předchozí věty shledána oprávněnou, Provozovatel odstraní neprodleně závadný stav.

6.5. Klient souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící Provozovateli k rozpoznání počítače Klienta při jeho komunikaci s Internetovými stránkami Provozovatele a k následnému využití některých funkcí Internetových stránek Provozovatele či Uživatelského účtu. V případě, že je možné závazky Provozovatele z této smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Klienta, může Klient souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.

6.6. Klient je oprávněn změnit číslo Bankovního účtu Klienta. Za provedení změny čísla Bankovního účtu Klienta v Uživatelském účtu se Klient zavazuje uhradit Provozovateli odměnu ve výši 1,- Kč. Odměnu za provedení změny čísla Bankovního účtu Klienta v Uživatelském účtu je Klient povinen Provozovateli uhradit bezhotovostně výhradně z nového Bankovního účtu Klienta na Bankovní účet Provozovatele, a to pod variabilním symbolem, který bude Klientovi Provozovatelem sdělen, a s poznámkou, kde uvede své rodné číslo. Úhradou odměny způsobem dle tohoto článku dojde k označení (identifikaci) Klienta, ověření jeho totožnosti a potvrzení skutečnosti, že souhlas se provedením změny čísla Bankovního účtu Klienta v Uživatelském účtu je projevem jeho vlastní vůle.

6.7. Klient souhlasí s tím, že Úvěrující může jako postupitel převést svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo z její části třetí osobě. Úvěrující může jako postupitel převést svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo z její části třetí osobě i v případě, kdy na základě této smlouvy bylo již částečně plněno; v takovém případě lze tuto smlouvu postoupit s účinky k tomu, co ještě nebylo splněno. Postoupení smlouvy vůči Klientovi jako postoupené straně je účinné okamžikem, kdy mu Úvěrující jako postupitel postoupení smlouvy oznámí nebo kdy mu postupník postoupení smlouvy prokáže. Okamžikem účinnosti postoupení smlouvy vůči Klientovi jako postoupené straně se Úvěrující jako postupitel osvobozuje od svých povinností v rozsahu postoupení; tomuto následku může Klient jako postoupená strana zabránit prohlášením vůči Úvěrujícímu jako postupiteli, že jeho osvobození odmítá; toto prohlášení lze učinit do patnácti dnů ode dne, kdy Úvěrující jako postupitel postoupení smlouvy Klientovi oznámil, jinak právo Klienta učinit prohlášení zaniká.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Svou informační povinnost vůči Klientovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů Klienta pro účely plnění této smlouvy a pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění smlouvy o úvěru a pro účely jednání o smlouvě o úvěru plní Provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

8. ROZHODOVÁNÍ SPORŮ

8.1. Případné spory z této smlouvy budou rozhodovat obecné soudy České Republiky.
8.2. Pokud vztah založený touto smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Před uzavřením této smlouvy elektronickými prostředky bylo Klientovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje v této smlouvě obsažené.
9.2. Strany odpovídají za pravdivost a správnost údajů uvedených v této smlouvě. Klient bere na vědomí, že se v případě uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů nebo zamlčení podstatných údajů při uzavírání této smlouvy, nebo při čerpání úvěru, může se dopustit trestného činu úvěrového podvodu.
9.3. Strany svým ujednáním vylučují, aby se ve vztahu z této smlouvy přihlíželo k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně i v daném odvětví. 
9.4. Klient prohlašuje, že měl možnost se seznámit se zněním nabídky této smlouvy a všemi informaci v ní uvedenými v dostatečném předstihu před uzavřením této smlouvy, že si nabídku této smlouvy podrobně pročetl, měl dostatek času a veškerá ustanovení jsou mu srozumitelná. Provozovatel poskytl Klientovi prostřednictvím Internetových stránek Provozovatele a Uživatelského účtu náležité vysvětlení a Klient prohlašuje, že je schopen posoudit, že tato smlouva odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Klient nežádá další vysvětlení od Provozovatele či od třetí osoby. Účastníci této smlouvy si její obsah přečetli a souhlasí s ním.

Podpisy stran:

 
V Praze dne

 
V                         dne

Věřitel
OPR-Finance s.r.o.
zastoupena jednatelem Ivanem Varhaníkem

Klient

 

Reprezentativní příklad

Reprezentativní příklad revolvingového úvěru EverydayPlus vychází z předpokladů, že částka  ve výši 5.000 Kč (celková výše spotřebitelského úvěru) je čerpána dvanáctý den kalendářního měsíce v plné výši a je splácena pěti stejně vysokými splátkami ve výši 1.672 Kč placenými měsíčně k poslednímu dni každého kalendářního měsíce počínaje prvním kalendářním měsícem následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru (revolvingový úvěr však umožňuje splácení i jinými, různě vysokými měsíčními částkami, minimálně však 20 % z dlužné částky). Doba trvání úvěru: do konce pátého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru. Měsíční pevná zápůjční úroková sazba 20 %; úrok se nehradí za dobu ode dne čerpání úvěru do konce prvního kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru, úrok se nehradí za dobu od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru, až do jeho splacení. Poplatky související s úvěrem: poplatek za čerpání ve výši 1.000 Kč. RPSN 499,10 %. Celková částka splatná spotřebitelem 8.360 Kč. Při častějších nebo vyšších splátkách mohou být údaje uvedené u reprezentativního příkladu odlišné. Na uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru není právní nárok. Tento příklad není nabídkou na uzavření smlouvy.

Kolik stojí úvěr EverydayPlus?

2000,00 Kč

 • Celková částka ke splacení:
  i
 • NEBO minimální splátka:
  i
 • RPSN:
  519 %
  i
 • Výše úvěru:
 • Poplatek za výběr:
 • Splatnost: 31.08.2024
 • Měsíční pevná zápůjční
  úroková sazba:

  20%

Pokud uhradíte dlužnou částku v plné výši do data splatnosti, nebudou vám účtovány žádné další poplatky kromě poplatku za čerpání úvěru.

Využijete-li možnost splátky, musíte splatit vždy minimálně jednu pětinu z celkové účtované částky, nejméně však 300 Kč. Měsíční úrok ve výši 20 % se potom na vyúčtování v příštím měsíci vypočítá na základě zůstatku po odečtení zaplacené částky.

Reprezentativní příklad revolvingového úvěru EverydayPlus vychází z předpokladů, že částka ve výši 5.000 Kč (celková výše spotřebitelského úvěru) je čerpána dvanáctý den kalendářního měsíce v plné výši a je splácena pěti stejně vysokými splátkami ve výši 1.672 Kč placenými měsíčně k poslednímu dni každého kalendářního měsíce počínaje prvním kalendářním měsícem následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru (revolvingový úvěr však umožňuje splácení i jinými, různě vysokými měsíčními částkami, minimálně však 20 % z dlužné částky). Doba trvání úvěru: do konce pátého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru. Měsíční pevná zápůjční úroková sazba 20 %; úrok se nehradí za dobu ode dne čerpání úvěru do konce prvního kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru, úrok se nehradí za dobu od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru, až do jeho splacení. Poplatky související s úvěrem: poplatek za čerpání ve výši 1.000 Kč. RPSN 499,10 %. Celková částka splatná spotřebitelem 8.360 Kč. Při častějších nebo vyšších splátkách mohou být údaje uvedené u reprezentativního příkladu odlišné. Na uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru není právní nárok. Tento příklad není nabídkou na uzavření smlouvy.

Služby zákazníkům

Otevřeno v pracovní dny 8 – 17
Telefonní číslo
22 888 69 69
E-mail
info@everydayplus.cz
Chat
Chat