Everyday úvěrové podmínky

 

SMLOUVA O REVOLVINGOVÉM ÚVĚRU

Dnešního dne uzavřeli/y

obchodní společnost

OPR-Finance s.r.o.
se sídlem: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
identifikační číslo: 01381300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205501
zastoupena jednatelem Ivanem Varhaníkem
číslo bankovního účtu: 2109555201/2700
číslo telefonu: 228 886 969
adresa elektronické pošty: info@everydayplus.cz
(dále jen „Úvěrující“)

jméno a příjmení:
rodné číslo:
trvale bytem:
číslo občanského průkazu:
číslo mobilního telefonu:
adresa elektronické pošty:
číslo bankovního účtu:
(dále jen „Klient“)

SMLOUVU O REVOLVINGOVÉM ÚVĚRU

 

dle ustanovení § 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Úvěrující jako provozovatel a Klient spolu uzavřeli Smlouvu o uživatelském účtu, která upravila zejména právní vztahy vznikající mezi Úvěrujícím jako provozovatelem a Klientem při založení a užívání uživatelského účtu za účelem následného uzavření této smlouvy a čerpání a správy úvěru (dále jen „Smlouva o uživatelském účtu“ a „Uživatelský účet“).

1.2. Tato smlouva navazuje na uzavření Smlouvy o uživatelském účtu a Úvěrující se v ní zavazuje, že na požádání Klienta jako úvěrovaného poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a Klient se zavazuje, že poskytnuté peněžní prostředky vrátí a zaplatí Úvěrujícímu poplatek za čerpání úvěru a úrok, a to vše za podmínek dále uvedených.

1.3. Pojmy užívané v této smlouvě odpovídají významu pojmů sjednaných stranami v čl. 2 „Vymezení některých pojmů“ Smlouvy o uživatelském účtu, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

 

2. POSKYTNUTÍ ÚVĚRU

 

2.1. Úvěrující se zavazuje, že na požádání Klienta poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do celkové výše úvěrového limitu až 50.000,- Kč (dále jen „Úvěrový limit“). Úvěrový limit představuje celkovou maximální povolenou částku čerpání, je poskytnut na dobu neurčitou a lze jej čerpat způsobem uvedeným v čl. 3 této smlouvy.

2.2. Klient není povinen úvěr čerpat. Výše jednotlivých čerpání je omezena.

2.3. Klient se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky Úvěrujícímu vrátit způsobem dle čl. 4 této smlouvy a zaplatit Úvěrujícímu poplatky dle čl. 5 této smlouvy a úrok dle čl. 6 této smlouvy.

 

3. ČERPÁNÍ ÚVĚRU

 

3.1. Klient je oprávněn čerpat peněžní prostředky maximálně do výše Úvěrového limitu, a to opakovaně po celou dobu účinnosti této smlouvy. V případě úhrady jakékoliv splátky dlužné částky se v rámci Úvěrového limitu obnovuje možnost čerpat Úvěrový limit v rozsahu, v němž byla takovou splátkou jeho vyčerpaná část uhrazena, a to ode dne následujícího po dni, kdy Úvěrující splátku obdržel.

3.2. Klient je oprávněn požádat o čerpání úvěru distančně prostřednictvím elektronických prostředků, a to prostřednictvím textových zpráv SMS (Short Message Service), nebo prostřednictvím formuláře pro čerpání úvěru umístěného v rámci Uživatelského účtu. Klient je oprávněn čerpat celé násobky částky 50,- Kč, minimální částka čerpání úvěru činí 100,- Kč. Smluvní strany se dohodly, že první čerpání úvěru ve výši 5.000 Kč bude provedeno automaticky po uzavření této smlouvy a samostatná žádost klienta o čerpání úvěru dle tohoto článku tedy není nutná.

3.3. Žádost o čerpání úvěru (dále jen „Žádost“) činí Klient vůči Úvěrujícímu. Klient je povinen v Žádosti uvést částku požadované výše čerpání v rámci Úvěrového limitu.

3.4. V případě, že Klient žádá o čerpání úvěru prostřednictvím textové zprávy SMS (Short Message Service), probíhá Žádost způsobem uvedeným v čl. 3.4.1 až čl. 3.4.2 této smlouvy:

3.4.1. Klient činí Žádost prostřednictvím textové zprávy SMS zaslané z Telefonního čísla Klienta. Žádost prostřednictvím SMS zašle Klient na telefonní číslo 90 100 (dále jen „Telefonní číslo Úvěrujícího“). Klient v Žádosti činěné prostřednictvím textové zprávy SMS uvede následující náležitosti, bez diakritiky, v následujícím pořadí a formátu:

„VYBRAT [výše čerpání úvěru v Kč]“, příklad: „VYBRAT 1500“

3.4.2. Úvěrující v případě, že nemá důvod k odepření čerpání úvěru, potvrdí přijetí a schválení Žádosti zasláním SMS z Telefonního čísla Úvěrujícího na Telefonní číslo Klienta.

3.5. V případě, že Klient žádá o čerpání úvěru prostřednictvím formuláře pro čerpání úvěru umístěného v rámci Uživatelského účtu, probíhá Žádost způsobem uvedeným v čl. 3.5.1 a 3.5.2 této smlouvy:

3.5.1. Klient činí Žádost prostřednictvím formuláře v Uživatelském účtu. Klient v Žádosti činěné prostřednictvím formuláře v Uživatelském účtu uvede zejména požadovanou výši čerpání úvěru v Kč.

3.5.2. Úvěrující v případě, že nemá důvod k odepření čerpání úvěru, potvrdí přijetí a schválení Žádosti, a to prostřednictvím Uživatelského účtu.

3.6. Úvěrující je oprávněn odepřít klientovi čerpání úvěru zejména v případě, kdy:

3.6.1. Klient v době Žádosti porušuje, či v minulosti porušil, povinnosti dle této smlouvy,

3.6.2. Klient v době Žádosti porušuje, či v minulosti porušil, v souvislosti se sjednáváním půjčky, úvěru či jiné finanční služby povinnosti dle obecně závazných právních předpisů nebo smluvní povinnosti,

3.6.3. u Klienta došlo ke zhoršení finanční situace ohrožujícímu návratnost úvěru; takovouto situací je zejména zahájení insolvenčního řízení nebo zahájení výkonu rozhodnutí či exekuce na majetek Klienta,

3.6.4. u Klienta došlo ke změně poměrů, které Klient uvedl při sjednání úvěru, ohrožující návratnost úvěru, zejména ke změně v majetkových a příjmových poměrech,

3.6.5. u Úvěrujícího či Klienta došlo k jiné podstatné změně poměrů.

3.6.6. Klient bere na vědomí, že Úvěrující je vždy povinen odepřít klientovi čerpání úvěru v případě, kdy po odborném posouzení schopnosti Klienta splácet úvěr dojde k závěru, že Klient by již nebyl úvěr zvýšený dalším čerpáním úvěru schopen splácet.

 

4. SPLÁCENÍ ÚVĚRU

 

4.1. Klient je povinen do konce každého kalendářního měsíce, počínaje prvním kalendářním měsícem následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání peněžních prostředků, uhradit minimální splátku úvěru. Výše minimální splátky úvěru činí 1/5 (jednu pětinu) částky dlužné k poslednímu dni předcházejícího kalendářního měsíce; nejméně však výše minimální splátky úvěru činí 300,- Kč; pokud je částka dlužná k poslednímu dni předcházejícího kalendářního měsíce nižší než 300,- Kč, je výše minimální splátky úvěru rovna částce dlužné k poslednímu dni předcházejícího kalendářního měsíce (dále jen „Minimální splátka úvěru“).

4.2. Částka dlužná k poslednímu dni předcházejícího kalendářního měsíce je tvořena součtem jistiny úvěru čerpaného dle čl. 3 této smlouvy, poplatkem za čerpání úvěru dle čl. 5 této smlouvy a případným úrokem, úrokem z prodlení a smluvní pokutou dle čl. 6 této smlouvy.

4.3. Klient je oprávněn kdykoliv splatit i částku vyšší, než je Minimální splátka úvěru.

4.4. Splátku úvěru je Klient povinen Úvěrujícímu zaplatit bezhotovostně na bankovní účet Úvěrujícího. Veškeré platby ve prospěch Úvěrujícího jsou považovány za provedené od okamžiku jejich připsání na bankovní účet Úvěrujícího s řádně uvedeným variabilním symbolem. Splátku úvěru je Klient oprávněn zaplatit rovněž prostřednictvím platebního systému PayU (http://payu.cz), provozovaného v České republice společností PayU Czech Republic s.r.o., se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, identifikační číslo: 24129119, spisová značka: C 181237 vedená u Městského soudu v Praze.

4.5. Aktuální výše dluhu, výše Minimální splátky úvěru a datum splatnosti jsou uvedeny na výpisu k úvěru, který Úvěrující Klientovi každý kalendářní měsíc zasílá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a/nebo elektronickou poštou a/nebo prostřednictvím Uživatelského účtu s předstihem před dobou splatnosti Minimální splátky úvěru.

 

5. POPLATEK ZA ČERPÁNÍ ÚVĚRU

 

5.1. Klient je za každé čerpání úvěru povinen uhradit poplatek za čerpání úvěru ve výši 20 % (dvacet procent) z čerpané jistiny úvěru. Výše poplatku za čerpání úvěru je stanovena s ohledem na náklady Úvěrujícího související zejména se zpracováním, vyhodnocením, přijetím a schválením Žádosti a se zajištěním zdrojů peněžních prostředků ze strany Úvěrujícího, jejich rezervací pro úvěr a vyplacením peněžních prostředků Klientovi.

5.2. Poplatek za čerpání úvěru se ke konci každého kalendářního měsíce stává součástí jistiny dluhu Klienta.

 

6. ÚROK, ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTA

 

6.1. Za dobu od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání peněžních prostředků až do jejich vrácení je Klient povinen zaplatit z dlužné částky úrok ve sjednané celkové výši pevné úrokové sazby 20 % měsíčně. V případě, že se stane celý dluh splatným postupem dle čl. 6.5 této smlouvy, je za dobu od prvního dne splatnosti celého dluhu až do celkového splacení dluhu Klient povinen zaplatit z peněžních prostředků sjednaný úrok z peněžních prostředků ve výši pevné úrokové sazby 8 % ročně místo sjednaného úroku ve výši 20 % měsíčně dle věty první tohoto článku. Úrok se ke konci každého kalendářního měsíce stává součástí jistiny dluhu Klienta.

6.2. V případě, že bude Klient v prodlení se splacením dluhu či jeho části, je povinen hradit Úvěrujícímu úrok z prodlení v zákonné výši. Úrok z prodlení se ke konci každého kalendářního měsíce stává součástí jistiny dluhu Klienta.

6.3. V případě, že bude Klient v prodlení se splacením dluhu či jeho části, je povinen dále hradit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně níž je Klient v prodlení (dále jen „Smluvní pokuta“). Smluvní pokuta dle tohoto článku je splatná ke dni vzniku práva na její zaplacení. Smluvní pokuta se ke konci každého kalendářního měsíce stává součástí jistiny dluhu Klienta. Bez ohledu na další ustanovení této smlouvy nesmí souhrn výše všech uplatněných smluvních pokut přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše úvěru, nejvýše však 200.000 Kč.

6.4. Pokud peněžní prostředky hrazené Klientem nebudou dostačovat k úhradě všech splatných pohledávek Úvěrujícího vůči Klientovi a neurčí-li Klient při úhradě jinak, budou peněžní prostředky použity na úhradu pohledávek Úvěrujícího v následujícím pořadí: 1. příslušenství, poplatky za čerpání úvěru a smluvní pokuty v pořadí tak, jak vznikla jejich splatnost; 2. jistina úvěru po částech odpovídajících jednotlivým čerpáním jistiny v pořadí tak, jak docházelo k čerpání jednotlivých částí jistiny. Pokud však již došlo k zaúčtování peněžních prostředků na určitou část jistiny dle bodu 2 předchozí věty, a tato část jistiny nebyla doposud zcela doplacena, zaúčtují se veškeré další peněžní prostředky přijaté od Klienta přednostně na tuto část jistiny – po doplacení této části jistiny se dále pokračuje v pořadí dle předchozí věty.

6.5. V případě, že bude Klient v prodlení se splacením dluhu či jeho části po dobu delší než dva (2) měsíce, stává se bez dalšího celý dluh splatným (tj. k splatnosti dluhu již není třeba žádného dalšího úkonu Úvěrujícího), a Úvěrující je tak oprávněn požadovat splacení celé dlužné částky. Předtím, než se úvěr stane v důsledku prodlení Klienta splatným, vyzve jej Úvěrující k uhrazení dlužné splátky a poskytne mu k tomu lhůtu alespoň 30 dnů.

6.6. Úvěrující může dále v případě, že bude Klient v prodlení se splacením dluhu či jeho části, požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s prodlením Klienta. Strany smluvily, že Úvěrující bude požadovat náhradu nákladů ve výši 200,- Kč za každých započatý kalendářní měsíc prodlení Klienta, neboť jde o částku, kterou sám, či prostřednictvím třetích osob účelně vynakládá v souvislosti s prodlením Klienta.

 

7. TRVÁNÍ A ZMĚNA SMLUVNÍCH VZTAHŮ

 

7.1. Tato smlouva nabývá účinnosti jejím uzavřením. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva může být vypovězena z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu kteroukoliv ze smluvních stran. Klient je oprávněn kdykoliv vypovědět tuto smlouvu; výpovědní lhůta činí jeden (1) měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi druhé straně. Úvěrující je oprávněn vypovědět v písemné formě tuto smlouvu; výpovědní lhůta činí dva (2) měsíce a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi druhé straně. Účinnost této smlouvy končí uplynutím výpovědní lhůty. Ukončením účinnosti této smlouvy nebudou dotčeny vztahy vyplývající z již čerpaného úvěru.

7.2. V případě porušení povinností vyplývajících z této smlouvy jednou smluvní stranou je druhá smluvní strana oprávněna tuto smlouvu z tohoto důvodu vypovědět. V případě výpovědi podle tohoto článku zaniká tato smlouva účinností výpovědi. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně.

7.3. Úvěrující je oprávněn navrhnout Klientovi změnu této smlouvy. Návrh změn a termín účinnosti budou vhodným způsobem v dostatečném časovém předstihu před účinností uveřejněny a Klientovi oznámeny. Úvěrující je povinen zpřístupnit změněné znění této smlouvy v Uživatelském účtu. Změnou této smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění této smlouvy.

 

8. USTANOVENÍ O SPOTŘEBITELSKÝCH SMLOUVÁCH

 

8.1. Při uzavírání této smlouvy o finanční službě používá Úvěrující výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředek komunikace na dálku“)

8.2. Klient souhlasí s tím, aby Úvěrující začal poskytovat plnění dle této smlouvy ihned po uzavření této smlouvy.

8.3. Poskytnutím předsmluvních informací dle čl. 9 této smlouvy bude Úvěrujícím splněna informační povinnost podle občanského zákoníku, týkající se smluv uzavíraných s Klientem jako spotřebitelem.

8.4. Vzhledem k tomu, že Klient má jako spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru podle čl. 9 této smlouvy o úvěru, ustanovení občanského zákoníku upravující odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory se nepoužijí.

8.5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z této smlouvy je příslušný finanční arbitr, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.finarbitr.cz/.

8.6. Platforma pro řešení sporů on-line se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.7. Klient prohlašuje, že mu byla poskytnuta nabídka této smlouvy v dostatečném předstihu před jejím uzavřením a měl možnost se seznámit s jejím zněním.

 

9. SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

 

9.1. Tento článek upravuje právní vztah vzniklý z této smlouvy o spotřebitelském úvěru ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „zákon o spotřebitelském úvěru“). Ustanovení tohoto článku mají přednost před ostatními ustanoveními této smlouvy pro případ, že jsou ve vzájemném rozporu.

9.2. Veškeré poskytované informace je Úvěrující povinen Klientovi náležitě vysvětlit, aby byl schopen posoudit, zda navrhovaná smlouva odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Náležité vysvětlení zahrnuje především vysvětlení předsmluvních informací, včetně důsledků prodlení s plněním povinností. Před uzavřením této smlouvy byly Klientovi poskytnuty informace uvedené v příloze č. 2 k zákonu o spotřebitelském úvěru.

9.3. Při poskytování informací v tomto článku se předpokládá, že Klient je oprávněn čerpat celý Úvěrový limit ve výši 50.000,- Kč a tento je vyčerpán ve dvanáctý den kalendářního měsíce a v plné výši, a je splacen jedinou splátkou k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k čerpání úvěru.

9.4. Druh spotřebitelského úvěru: Na základě této smlouvy je poskytován spotřebitelský úvěr (nikoliv na bydlení či vázaný spotřebitelský úvěr); smlouva je založena na splácení jistiny i úroku a splátka tak vede k umoření jistiny i úroku.

9.5. Kontaktní údaje smluvních stran, a je-li spotřebitelský úvěr zprostředkován, též kontaktní údaje zprostředkovatele: kontaktní údaje jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

9.6. Celková výše spotřebitelského úvěru: 50.000,- Kč. Úvěrující poskytne peněžní prostředky Klientovi způsobem dle čl. 2 a 3 této smlouvy.

9.7. Doba trvání spotřebitelského úvěru: do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání peněžních prostředků.

9.8. Určení zboží nebo služby: nejedná se o spotřebitelský úvěr ve formě odložené platby za zboží nebo službu nebo vázaný spotřebitelský úvěr.

9.9. Zápůjční úroková sazba je uvedena v čl. 6.1 této smlouvy.

9.10. Roční procentní sazbu nákladů na spotřebitelský úvěr (dále jen „RPSN“): 519 %

Pro výpočet této sazby byly použity následující předpoklady:

- jistina úvěru (Úvěrový limit): 50.000,- Kč,

- pevná zápůjční úroková sazba ve výši: 20 % měsíčně, za dobu od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání peněžních prostředků až do jejich vrácení,

- náklady placené jednorázově: poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 20 % z čerpané jistiny úvěru, tj. 10.000,- Kč.

Výpočet RPSN je založen na předpokladu, že spotřebitelský úvěr bude trvat po dohodnutou dobu, že Úvěrující i Klient splní řádně a včas své povinnosti, nedojde dohodou stran k prodloužení či navýšení úvěru, Úvěrový limit ve výši 50.000,- Kč bude vyčerpán ve dvanáctý den kalendářního měsíce v plné výši, a bude splacen jedinou splátkou k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k čerpání úvěru.

 

V případě, že Úvěrový limit ve výši 50.000,- Kč bude vyčerpán v níže uvedený den kalendářního měsíce v plné výši, a bude splacen jedinou splátkou k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k čerpání úvěru, činí RPSN uvedenou hodnotu:

Den čerpání

RPSN

Den čerpání

RPSN

Den čerpání

RPSN

1

198 %

11

269 %

21

407 %

2

203 %

12

278 %

22

428 %

3

209 %

13

289 %

23

451 %

4

215 %

14

300 %

24

476 %

5

221 %

15

312 %

25

504 %

6

228 %

16

325 %

26

535 %

7

235 %

17

339 %

27

569 %

8

243 %

18

354 %

28

608 %

9

251 %

19

370 %

29

651 %

10

260 %

20

388 %

30

700 %

 

 

 

 

31

756 %

 

9.11. Celková částka, kterou má spotřebitel zaplatit: 60.000,- Kč.

Výpočet celkové částky, kterou zaplatíte, je založen na předpokladu, že spotřebitelský úvěr bude trvat po dohodnutou dobu, že Úvěrující i Klient splní řádně a včas své povinnosti, nedojde dohodou stran k prodloužení či navýšení úvěru, Úvěrový limit ve výši 50.000,- Kč bude splacen jedinou splátkou k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k čerpání úvěru.

9.12. Výše, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel provést: celkem jedna platba ve výši 60.000,- Kč splatná do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání peněžních prostředků; tato platba zahrnuje jistinu, úrok a poplatek za poskytnutí úvěru.

9.13. Máte právo obdržet bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření kdykoliv během trvání závazku z této smlouvy.

9.14. Úroková sazba použitelná v případě opožděných plateb platná v okamžiku uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru a podmínky pro její úpravu a další důsledky vyplývající z prodlení spotřebitele (včetně smluvních pokut):

- Je-li Klient v prodlení se splácením peněžitého dluhu, je povinen hradit úrok z prodlení v zákonné výši určené ke dni prodlení; úrok z prodlení v zákonné výši při uzavření této smlouvy činí 8,5 % z dlužné částky.

- Pro případ prodlení Klienta s úhradou jakéhokoliv finančního závazku vzniká Úvěrujícímu právo na smluvní pokutu dle čl. 6.3. této smlouvy.

9.15. Požadavek na případné zajištění nebo pojištění: Splacení úvěru není zajištěné, je utvrzeno smluvní pokutou dle čl. 6.3. této smlouvy

9.16. Informace o právu na odstoupení od smlouvy: Klient může od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, a to v písemné formě, zasláním odstoupení na adresu Úvěrujícího. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Úvěrujícímu v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Odstoupením od smlouvy se spotřebitelský úvěr od počátku ruší. Úvěrující nemá právo požadovat po Klientovi žádné plnění s výjimkou jistiny poskytnutého spotřebitelského úvěru; tuto jistinu je Klient povinen Úvěrujícímu zaplatit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení.

9.17. Informace o právu na předčasné splacení spotřebitelského úvěru, o případném právu poskytovatele na náhradu vzniklých nákladů a způsobu jejich stanovení: Klient je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má Klient právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru. Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru Úvěrující nepožaduje náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.

9.18. Informaci o způsobu ukončení smluvního vztahu: V případě zániku závazků stran splněním jejich povinností budou strany mezi sebou zcela vyrovnány. V případě odstoupení dle čl. 9.16. této smlouvy se postupuje dle tam uvedených ustanovení. V případě výpovědi se postupuje dle čl. 7.1. této smlouvy. V případě dohody o ukončení úvěru se postupuje dle budoucí dohody stran.

9.19. Označení příslušného orgánu dohledu: Dohled nad činností Úvěrujícího vykonává Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz.

9.20. Informace o tom, zda případné použití kapitálu vytvořeného platbami spotřebitele namísto splácení spotřebitelského úvěru povede k úplnému splacení spotřebitelského úvěru: na základě této smlouvy není platbami vytvářen kapitál namísto splácení úvěru.

9.21. Klient prohlašuje, že měl možnost se seznámit se zněním nabídky této smlouvy a Formulářem pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (dále jen „Formulář“) a všemi informaci tam uvedenými v dostatečném předstihu před uzavřením této smlouvy a s jejich obsahem souhlasí.

 

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN

 

10.1. Strany prohlašují, že za trvalý nosič dat umožňující archivaci a reprodukci považují i uložení obsahu listiny v Uživatelském účtu ve formátu Portable Document Format (pdf) takovým způsobem, že toto uložení bude umožňovat Klientovi uchování jemu určených informací, jejich využívání a reprodukci v nezměněné podobě nejméně po dobu trvání práv z této smlouvy.

10.2. Klient se zavazuje písemně informovat Úvěrujícího o jakékoli situaci uvedené v čl. 3.6 této smlouvy, tj. zejména o tom, že porušuje, či v minulosti porušil, povinnosti dle této smlouvy, že porušuje, či v minulosti porušil v souvislosti se sjednáváním půjčky, úvěru či jiné finanční služby povinnosti dle obecně závazných právních předpisů nebo smluvní povinnosti, že došlo ke zhoršení finanční situace ohrožujícímu návratnost úvěru (takovouto situací je zejména zahájení insolvenčního řízení nebo zahájení výkonu rozhodnutí či exekuce na majetek Klienta), že došlo ke změně poměrů, které Klient uváděl při sjednání úvěru, ohrožující návratnost úvěru, zejména ke změně v majetkových a příjmových poměrech, či že došlo k jiné podstatné změně poměrů. Klient je dále povinen informovat Úvěrujícího o změně jakékoli informace, kterou Úvěrujícímu v souvislosti s žádostí o poskytnutí úvěru poskytl, v jeho neprospěch nebo o změně účelu úvěrové smlouvy. O skutečnostech uvedených v tomto odstavci je Klient povinen písemně informovat Úvěrujícího nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k těmto skutečnostem došlo.

10.3. Klient souhlasí s tím, že Úvěrující může jako postupitel převést svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo z její části třetí osobě. Úvěrující může jako postupitel převést svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo z její části třetí osobě i v případě, kdy na základě této smlouvy bylo již částečně plněno; v takovém případě lze tuto smlouvu postoupit s účinky k tomu, co ještě nebylo splněno. Postoupení smlouvy vůči Klientovi jako postoupené straně je účinné okamžikem, kdy mu Úvěrující jako postupitel postoupení smlouvy oznámí nebo kdy mu postupník postoupení smlouvy prokáže. Okamžikem účinnosti postoupení smlouvy vůči Klientovi jako postoupené straně se Úvěrující jako postupitel osvobozuje od svých povinností v rozsahu postoupení; tomuto následku může Klient jako postoupená strana zabránit prohlášením vůči Úvěrujícímu jako postupiteli, že jeho osvobození odmítá; toto prohlášení lze učinit do patnácti dnů ode dne, kdy Úvěrující jako postupitel postoupení smlouvy Klientovi oznámil, jinak právo Klienta učinit prohlášení zaniká.

 

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

11.1. Svou informační povinnost vůči Klientovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů Klienta pro účely plnění této smlouvy a pro účely jednání o této smlouvě plní Úvěrující prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

12. ROZHODOVÁNÍ SPORŮ

 

12.1. Případné spory z této smlouvy budou rozhodovat obecné soudy České Republiky.

12.2. Pokud vztah založený touto smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky.

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

13.1. Před uzavřením této smlouvy elektronickými prostředky bylo Klientovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje v této smlouvě obsažené.

13.2. Strany odpovídají za pravdivost a správnost údajů uvedených v této smlouvě. Klient bere na vědomí, že se v případě uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů nebo zamlčení podstatných údajů při uzavírání této smlouvy, nebo při čerpání úvěru, může dopustit trestného činu úvěrového podvodu.

13.3. Strany svým ujednáním vylučují, aby se ve vztahu z této smlouvy přihlíželo k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně i v daném odvětví.

13.4. Klient prohlašuje, že měl možnost se seznámit se zněním nabídky této smlouvy, včetně Formuláře, a všemi informaci v ní uvedenými v dostatečném předstihu před uzavřením této smlouvy, že si nabídku této smlouvy podrobně pročetl, měl dostatek času a veškerá ustanovení jsou mu srozumitelná. Úvěrující poskytl Klientovi prostřednictvím Internetových stránek Úvěrujícího a Uživatelského účtu náležité vysvětlení a Klient prohlašuje, že je schopen posoudit, že tato smlouva odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Klient nežádá další vysvětlení od Úvěrujícího či od třetí osoby. Účastníci této smlouvy si její obsah přečetli a souhlasí s ním.

 

Podpisy stran:

 

 
V Praze dne
 
V                         dne
Věřitel
OPR-Finance s.r.o.
zastoupena jednatelem Ivanem Varhaníkem
Klient
 

Reprezentativní příklad

Reprezentativní příklad revolvingového úvěru EverydayPlus vychází z předpokladů, že částka  ve výši 5.000 Kč (celková výše spotřebitelského úvěru) je čerpána dvanáctý den kalendářního měsíce v plné výši a je splácena pěti stejně vysokými splátkami ve výši 1.672 Kč placenými měsíčně k poslednímu dni každého kalendářního měsíce počínaje prvním kalendářním měsícem následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru (revolvingový úvěr však umožňuje splácení i jinými, různě vysokými měsíčními částkami, minimálně však 20 % z dlužné částky). Doba trvání úvěru: do konce pátého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru. Měsíční pevná zápůjční úroková sazba 20 %; úrok se nehradí za dobu ode dne čerpání úvěru do konce prvního kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru, úrok se nehradí za dobu od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru, až do jeho splacení. Poplatky související s úvěrem: poplatek za čerpání ve výši 1.000 Kč. RPSN 499,10 %. Celková částka splatná spotřebitelem 8.360 Kč. Při častějších nebo vyšších splátkách mohou být údaje uvedené u reprezentativního příkladu odlišné. Na uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru není právní nárok. Tento příklad není nabídkou na uzavření smlouvy.

Kolik stojí úvěr EverydayPlus?

2000,00 Kč

 • Celková částka ke splacení:
  i
 • NEBO minimální splátka:
  i
 • RPSN:
  519 %
  i
 • Výše úvěru:
 • Poplatek za výběr:
 • Splatnost: 31.07.2024
 • Měsíční pevná zápůjční
  úroková sazba:

  20%

Pokud uhradíte dlužnou částku v plné výši do data splatnosti, nebudou vám účtovány žádné další poplatky kromě poplatku za čerpání úvěru.

Využijete-li možnost splátky, musíte splatit vždy minimálně jednu pětinu z celkové účtované částky, nejméně však 300 Kč. Měsíční úrok ve výši 20 % se potom na vyúčtování v příštím měsíci vypočítá na základě zůstatku po odečtení zaplacené částky.

Reprezentativní příklad revolvingového úvěru EverydayPlus vychází z předpokladů, že částka ve výši 5.000 Kč (celková výše spotřebitelského úvěru) je čerpána dvanáctý den kalendářního měsíce v plné výši a je splácena pěti stejně vysokými splátkami ve výši 1.672 Kč placenými měsíčně k poslednímu dni každého kalendářního měsíce počínaje prvním kalendářním měsícem následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru (revolvingový úvěr však umožňuje splácení i jinými, různě vysokými měsíčními částkami, minimálně však 20 % z dlužné částky). Doba trvání úvěru: do konce pátého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru. Měsíční pevná zápůjční úroková sazba 20 %; úrok se nehradí za dobu ode dne čerpání úvěru do konce prvního kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru, úrok se nehradí za dobu od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru, až do jeho splacení. Poplatky související s úvěrem: poplatek za čerpání ve výši 1.000 Kč. RPSN 499,10 %. Celková částka splatná spotřebitelem 8.360 Kč. Při častějších nebo vyšších splátkách mohou být údaje uvedené u reprezentativního příkladu odlišné. Na uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru není právní nárok. Tento příklad není nabídkou na uzavření smlouvy.

Služby zákazníkům

Otevřeno v pracovní dny 8 – 17
Telefonní číslo
22 888 69 69
E-mail
info@everydayplus.cz
Chat
Chat