Yrityksen asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

OPR-Finance Oy

Lautatarhankatu 8 B, 00580 Helsinki

020 741 2030

asiakaspalvelu@everyday.fi

(jäljempänä ”me” tai ”OPR-Finance Oy”)

2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Jukka Aronen

020 741 2030

asiakaspalvelu@opr-finance.fi

3 Rekisterin nimi

ASIAKASREKISTERI

4 Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen ja sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen
 • sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen
 • asiakassuhteemme hoitaminen
 • asiakkaan tai muun rekisteröidyn käyttäytymisen analysointi ja profilointi
 • sähköinen ja suoramarkkinointi
 • mainonnan kohdentaminen yhtiömme omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa

Voimme käyttää automaattista päätöksentekoa (ml. profilointi) tunnistamaan esimerkiksi rekisteröityjen henkilöprofiileja, verkkokäyttäytymistä, ikää ja kulutustottumuksia. Käytämme näitä tietoja esimerkiksi päätöksenteossa,  markkinoinnin kohdentamisessa ja palvelujen kehittämisessä.

5 Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja:

 • rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, syntymäaika, henkilötunnus, asiakasnumero, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, salasana, sukupuoli, äidinkieli
 • rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot
 • yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot (mikäli asiayhteydessä tarpeellista) kuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot
 • asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista, muut asiointitiedot
 • mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa tuotetta ja/tai palvelua.

6 Mistä saamme tietoja?

Saamme tietoja ensisijaisesti seuraavista lähteistä kuten rekisteröidyltä itseltään, väestörekisteristä, viranomaisilta, luottotietoyhtiöiltä, yhteystietopalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

7 Kenelle luovutamme tietoja ja siirrämmekö tietoja EU:n ulkopuolelle?

Käsittelemme tietoja itse ja hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme tehneet tietojenkäsittelysopimuksen jokaisen henkilötietoja käsittelevän alihankkijamme kanssa.

Luovutamme henkilötietoja esimerkiksi ulkopuolisten tahojen suoramarkkinointiin. Tietoja saatetaan luovuttaa viranomaisille pakottavan sääntelyn nojalla.  

Emme luovuta henkilötietoja EU-alueen ulkopuolelle.

8 Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Tunnistettavia henkilötietoja säilytetään ja ne ovat käsiteltävissä 5 vuoden ajan sen jälkeen, kun asiakas on suoriutunut velvoitteistaan. Mahdollisten asiakkaiden osalta (esimerkiksi hakemusta ei ole hyväksytty tai asiakas ei itse hyväksynyt tarjousta) henkilötietojen säilytysaika on kaksi vuotta.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

9 Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus esimerkiksi tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi. Toimita asiaa koskevat pyynnöt henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhde. Esitä tällaisessa tilanteessa vastustamista koskeva vaatimuksesi kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

10 Keneen voit olla yhteydessä?

Kaikki yhteydenotot ja kysymykset koskien tätä tietosuojaselostetta pitäisi lähettää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti henkilölle, joka on mainittu kohdassa kaksi (2).

11 Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli teemme muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen, muutokset laitetaan verkkosivuillemme muutospäivän kera. Suosittelemme, että katsot tietosuojaselostetta uudelleen silloin tällöin varmistuaksesi mahdollisista muutoksista.

1.6.2018

 

Reprezentativní příklad

Reprezentativní příklad revolvingového úvěru EverydayPlus vychází z předpokladů, že částka  ve výši 5.000 Kč (celková výše spotřebitelského úvěru) je čerpána dvanáctý den kalendářního měsíce v plné výši a je splácena pěti stejně vysokými splátkami ve výši 1.672 Kč placenými měsíčně k poslednímu dni každého kalendářního měsíce počínaje prvním kalendářním měsícem následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru (revolvingový úvěr však umožňuje splácení i jinými, různě vysokými měsíčními částkami, minimálně však 20 % z dlužné částky). Doba trvání úvěru: do konce pátého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru. Měsíční pevná zápůjční úroková sazba 20 %; úrok se nehradí za dobu ode dne čerpání úvěru do konce prvního kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru, úrok se nehradí za dobu od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru, až do jeho splacení. Poplatky související s úvěrem: poplatek za čerpání ve výši 1.000 Kč. RPSN 499,10 %. Celková částka splatná spotřebitelem 8.360 Kč. Při častějších nebo vyšších splátkách mohou být údaje uvedené u reprezentativního příkladu odlišné. Na uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru není právní nárok. Tento příklad není nabídkou na uzavření smlouvy.

Kolik stojí úvěr EverydayPlus?

2000,00 Kč

 • Celková částka ke splacení:
  i
 • NEBO minimální splátka:
  i
 • RPSN:
  519 %
  i
 • Výše úvěru:
 • Poplatek za výběr:
 • Splatnost: 31.10.2019
 • Měsíční pevná zápůjční
  úroková sazba:

  20%

Pokud uhradíte dlužnou částku v plné výši do data splatnosti, nebudou vám účtovány žádné další poplatky kromě poplatku za čerpání úvěru.

Využijete-li možnost splátky, musíte splatit vždy minimálně jednu pětinu z celkové účtované částky, nejméně však 300 Kč. Měsíční úrok ve výši 20 % se potom na vyúčtování v příštím měsíci vypočítá na základě zůstatku po odečtení zaplacené částky.

Reprezentativní příklad revolvingového úvěru EverydayPlus vychází z předpokladů, že částka ve výši 5.000 Kč (celková výše spotřebitelského úvěru) je čerpána dvanáctý den kalendářního měsíce v plné výši a je splácena pěti stejně vysokými splátkami ve výši 1.672 Kč placenými měsíčně k poslednímu dni každého kalendářního měsíce počínaje prvním kalendářním měsícem následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru (revolvingový úvěr však umožňuje splácení i jinými, různě vysokými měsíčními částkami, minimálně však 20 % z dlužné částky). Doba trvání úvěru: do konce pátého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru. Měsíční pevná zápůjční úroková sazba 20 %; úrok se nehradí za dobu ode dne čerpání úvěru do konce prvního kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru, úrok se nehradí za dobu od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru, až do jeho splacení. Poplatky související s úvěrem: poplatek za čerpání ve výši 1.000 Kč. RPSN 499,10 %. Celková částka splatná spotřebitelem 8.360 Kč. Při častějších nebo vyšších splátkách mohou být údaje uvedené u reprezentativního příkladu odlišné. Na uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru není právní nárok. Tento příklad není nabídkou na uzavření smlouvy.

Služby zákazníkům

Otevřeno v pracovní dny 8 – 18
Telefonní číslo
22 888 69 69
E-mail
info@everydayplus.cz
Chat
Chat